Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A www.kazankivitelezo.hu üzemeltetője Takács Péter, mint adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a kialakult adatvédelmi hatósági gyakorlatnak megfelelően az adatvédelemhez kapcsolódó GDPR rendeletet is figyelembe véve járjon el.


Ezúton tájékoztatom a weboldal kedves látogatóit, az általam kezelt személyes adatokról,  a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.


1. Bevezetés
A www.kazankivitelezo.hu honlap, cikkeket, épületgépészeti technológiákat, elkészült munkákat és rezsi csökkentő megoldások és javaslatokkal kapcsolatos információkat teszek közzé.


2. Fogalmak
• érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosítható természetes személy;

• személyes adat: A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi a minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, alapján azonosítani lehet.

• adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

• hozzájárulás: az érintett önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok – teljeskörű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

• tiltakozás: az érintett, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

• adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése
alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is– adatok feldolgozását végzi;

• adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

• adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

• harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az
érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. Az érintett a honlap használatával elfogadja az Adatkezelési  nyilatkozatban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban  meghatározott adatkezelésekhez.

Honlap tulajdonosának elérhetősége:
Név: Takács Péter
Elektronikus levélcím: 
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

3. Kezelt adatok, elektronikus levélcímek felhasználása:
Az oldal tulajdonosa kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt lektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére. 
A honlap lehetőséget biztosít hírlevélre történő feliratkozásra, melynek segítségével bármely érintett elektronikus levelet kap, és így nyomon követheti a honlapon megtalálható szakcikkeket, híreket (megtakarítva az oldalon keresgélést, illetve az aktualitások  elmulasztását).
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommalösszefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló  2001. évi CVIII. törvény továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi  XLVIII. törvény 6. §-a rögzíti értelmében hírlevél kizárólag az érintett előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásával küldhető.
Az érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. 
vagy Takács Péter részére küldött törlési kérelemmel. Ebben az esetben további hírleveleivel nem keresem meg az érintettet.

4.Technikai adatok, cookie
Az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az érintett
számítógépének IP címe, böngészőjének típusa. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy
cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag Takács Péter fér hozzá. A testre szabott kiszolgálás érdekében az érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A szolgáltató a következő cookie-t használja:
• Biztonsági cookie.
• Átmeneti (session) cookie: érintett látogatása után automatikusan törlődnek.
• Állandó (persistent) cookie: ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a
böngésző cookie fájljában. Ennek időtartama attól függ, hogy az érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
Ezek a cookie-knak egy része arra szolgál, hogy a szolgáltató honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Míg más cookie-k a jobb
felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) kerültek elhelyezésre.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az érintett saját böngészőjében
• hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
• hogyan fogadhat el új cookie-kat,
• hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
• hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az érintett részére.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics
A honlap felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google  hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően az adott érintett részére nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a szolgáltatótól.
Amennyiben az érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

5. Adatkezelés célja
Az automatikusan (és anonim módon) rögzített adatok célja statisztikakészítés, ezek alapján pedig a honlap technikai fejlesztése.
Takács Péter a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Takács Péter az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.


6. Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre a honlap használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, érintett, szerződő felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

7. Érintett jogai tájékoztatáshoz való jog:
Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Takács Péter által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.
Takács Péter az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Takács Péter az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.1 Az érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását
Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Takács Péter a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem 
lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Takács Péter a szükséges időtartamig megőrzi.
Az érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Takács Péter zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha Takács Péter az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.2 Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Takács Péter a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.3 A jogérvényesítés lehetőségei
Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Takács Pétertől a személy adatainak kezelésére vonatkozóan, az alábbi elérhetőségen:
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013 évi V. törvény) alapján 1. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy a 2. bíróság előtt érvényesítheti